ค่านิยมองค์กร

bulb icon

Engineering
การนำศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมมาใช้อย่างชำนาญถูกต้องและเหมาะสม

bulb icon

Safety First
การทำงานต้องมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นมาเป็นอันดับแรก

bulb icon

Business
องค์กรที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

bulb icon

Unity
มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานให้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

bulb icon

Innovation and integrity
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กร

bulb icon

Lifelong Learning
พัฒนาอบรมพนักงานให้เรียนรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้สูงสุด และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

bulb icon

Development
ทีมงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

bulb icon

Team Work
การทำงานของทีมงานในเองค์กรสอดผสานกันได้อย่างลงตัว

bulb icon

Empathy
การเห็นใจกันและกันในองค์กร

bulb icon

Commitment
มีความมุ่งมั่นในการทำงานของตนเอง

bulb icon

Humility
การอ่อนน้อมถ่อมตน