บริการของเรา

งานก่อสร้างอาคารและโรงงาน

งานระบบไฟฟ้าและการตรวจสอบ

งานระบบปรับอากาศ

งานระบบการสื่อสาร

งานปรับปรุงอาคารและโรงงาน

งานปรับปรุงพื้นอาคาร

งานปรับปรุงซ่อมแซม

งานระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์

งานปรับปรุงสำนักงาน

งานซ่อมแซมถนนโรงงาน

งานระบบระบบดับเพลิง

งานรื้อถอนอาคารและเครื่องจักร