บริการของเรา

งานก่อสร้างอาคารและโรงงาน

งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร

งานระบบปรับอากาศ

งานซ่อมบำรุงระบบ (PM)

งานปรับปรุงอาคารและโรงงาน

งานปรับปรุงพื้นอาคาร

งานปรับปรุงหลังคา

งานปรับปรุงถนน

งานปรับปรุงสำนักงาน

งานระบบท่อน้ำและสุขภัณฑ์

งานระบบดับเพลิง

งานรื้อถอนอาคารและเครื่องจักร